ประชุมรับมอบนโยบาย/การเบิกจ่าย/ทิศทางการขับเคลื่อนกระทรวง พม.

     นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ผ่าน ระบบ Zoom Meeting ในประเด็น ดังต่อไปนี้

– นโยบาย WFH/มาตรการความปลอดภัยคนทำงาน

– การเบิกจ่ายงบประมาณ /สิ้นไตรมาส 3 /การเบิกจ่าย ช่วงไตรมาส 4

– ทิศทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 4 /2564

โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง        ของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: