ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์


Share: