ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-25670) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


Share: