ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเงินกู้และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวกานต์วรา ทาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 8 โครงการ ณ ห้องประชุมพมจ. ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: