ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือนร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565


Share: