ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์

     นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


Share: