ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ Knowledge Management ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565


Share: