ประชุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19

       นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม.ในหัวข้อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา covid-19..ประเด็นความพร้อมของข้อมูล ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2564  ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรคความและต้องการต่อการทำงาน ผ่านระบบ zoom.meeting โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม.ฯ เป็นประธานในการประชุม


Share: