ประชุมกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 16 โครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


Share: