ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดเชียงใหม่


Share: