ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่


Share: