ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564


Share: