ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: