ประกาศนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลกระทรวง พม. ภายใต้กรอบธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เอกสารเพิ่มเติม….คลิก


Share: