ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนห้องประชุม) จำนวน 1 ห้อง


Share: