ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๖


Share: