ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

https://drive.google.com/file/d/1XWLEU5w35Ca3zU_i_lxlGrGVWj__lhgc/view?usp=sharing

Share: