ประกวดออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท ในหัวข้อ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share: