นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้นำแห่งอนาคตในสังคมที่พร้อมปรับตัวยืดหยุ่น (Resilient.Society)”ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล บรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม.เป็นประธาน


Share: