ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา พร้อมทั้งหารือความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน


Share: