คัดเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์,สวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์จำนวน 3 คน/ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 3 คน)

https://drive.google.com/drive/folders/1RtfdUtcRnEf5nK1SPT2z_YsFWCVKdUHk?usp=sharing

Share: