คัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนเทศบาลจำนวน 1 คน /ผู้แทน อบต. จำนวน 1 คน)

https://drive.google.com/drive/folders/1a0qpjasybllZ8emYg0xJmj1qB4Wg7Hhy?usp=sharing

Share: