คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นอนุกรรมการ

ในคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน

เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


Share: