การเลือกผู้แทน
องค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสติการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ


Share: